Общи условия на училище UP!

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между училище UP! и потребителите на услугата обучение по английски език.

2. Услугата се осигурява от училище UP! въз основата на онлайн записване.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"Курсист" е всяко физическо лице, което учи английски език в училище UP!.
"Родител" е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
"Годишно обучение" е курс с продължителност 8 месеца с начало месец октомври и край месец май.
Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май.
“Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на онлайн форма за записване и плащане на такса от страна на курсиста.

II. Записване за курс по английски

1. Записването за курс по английски език става чрез попълване на онлайн форма за записване и плащане на такса за обучение за съответния курс в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса. Курсисти, които до сега не са учили в училище UP!, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език до този момент. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.

III. Такси, начин на плащане, отстъпки и лихви

1. Такси
Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в офиса на училище UP!.

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година.

2.2 При плащане на вноски, сроковете за плащане са следните:
Първа вноска: до 30 Септември
Втора вноска: до 30 Ноември
Трета вноска: до 30 Януари
Четвърта вноска: до 30 Март

2.3 При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, срокът за плащане е до 30 Септември.

2.4 В случай, че родителят желае курсистът да посещава безплатни опреснителни курсове през септември месец за нива от Step до Jump 2 вкл., таксата на обучение за учебната година следва да бъде заплатена преди влизане в опреснителните занятия.

2.5 Таксите на обучение за годишно обучение се заплащат по банков път. 

2.6 Учебните пособия се плащат по банков път. 

3. Отстъпки
Курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

3.1 5 % отстъпка при ранно записване.
При ранното записване (записване за следващата учебна година през месеците май, юни и юли), курсистът заплаща таксата на обучение в 7 дневен срок от датата на записване. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на 7 дни от датата на попълване на онлайн формата за записване, се анулира и съответно място в курс не се пази.

3.2 5 % отстъпка при заплащане на пълната такса.
Отстъпката за пълна такса се ползва, когато курсистът заплаща своята такса наведнъж и то преди 30 Септември.

3.3 5 % отстъпка за втори член от семейството
Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в училище UP! учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид, брат или сестра. Отстъпката се ползва и от
двамата членове на семейството.

4. При късно записване (записване след старта на курса или след определените срокове за плащане), плащането трябва да стане най-късно в следващия работен ден след попълване на онлайн формата за записване.

5. Училище UP! си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия.

4. Лихви

4.1 В случай, че таксата не бъде платена в срока, се начислява наказателна лихва:
 - до 5 дни закъснение се начислява 5% наказателна лихва
 - от 6 до 10 дни закъснение се начислява 10% наказателна лихва
 - от 11 до 15 дни закъснение се начислява 20% наказателна лихва

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста училище UP! не възстановява заплатената такса, както курсистът дължи останалите вноски до края на учебния срок.

2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за възстановяване на част от платената такса. Молбата за възстановяване на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се възстанови, се изчислява на база на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса.

3. Възстановяване на такса за курс може да бъде поискана в рамките на месец след датата на начало на курса. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за възстановяване на такса.

4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, училище UP! не връща част от таксата на курсиста.

5. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа.

V. Прекратяване на обучението от страна на училище UP!

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на училище UP! в следните случаи:

1.1 Лошо поведение на курсиста
Училище UP! има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2 Неплащане на такса
Училище UP! има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.

2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.

3. Училище UP! си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти.
Таксата за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници.

VI. График на занятията. Обучение

1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като училище UP! се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в държавните училища.

2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса училище UP! не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.

3. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.

4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.

5. Училище UP! си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

6. При провеждане на обучението в училище UP! курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.

7. Училище UP! си запазва правото да откаже час на курсист, който има симптоми на настинка или отсъства от училище по болест. В такива случаи, родителят е длъжен да се отзове и прибере своето дете.

VII. Ваканции

1. Ваканциите в училище UP! са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Училище UP! спазва обявените за държавните училища грипни ваканции.

3. Решение за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни ваканции се взема от Академичния мениджър на училище UP!. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на Академичния мениджър.

4. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции.

VIII. Сертификат и следващ курс на обучение

1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.

2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година.

Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става посредством имейл и телефонно обаждане.